áá»áυ—áυہہ۔áۀºáۀ¯á ہہے áہہۖۖۖۖۖۖ Nexus

AA ¬â¬ââ¬ââ¬â¬â¬â¬â¬» aaaa ¬½áâââ¬âââ⬯áââ¬â¬ºººººâ¬áâââ¬â¬â¬â¬â¬â·· AA ¬â¬½ááááááá¯â¬â¬· ·ááá¬áυσυνáυυυσáυ¬¬ ¬ââââัให้ได้υ¬ââυνυνϚ¬ââ Rau¬ââυυυl¬â ຶ ຶ ຶ င ် â ั ธุ ။ ۀۚ¬ââυہۚ¬âόυυ¬âัہ۔۹¬ âہ¬ âۀۚ¬¬â ̀͜ ÅÅÅÅâ ̀͜ ầυ͚¬âຶ âຶۚ¬â Đυ ÅÅÅÅâ¹¢ - ။ ۚ¬â âυυυ¬âί âυυνικόμο âίυ¬âίλ âυυνο¬âίλ âυ¬âίυ âυ¬â ̀ួច ¬â âυ¬âίυp â¬âជនຶ â¬âជន͜ âυ¬âជន͜ â¬âίλ âυυυ¬âυ¹ ယ်Å dictive - - ۂ¬âυ¬âί¬âυ¬âυ¢áυυ¢áυν¢ âυυυ¢ ââυ¬âัพิ¬á⢬áá âââ ͚̀¬âầυ¬ââυυν¬âυυνυνυνυνπνϚ¬âυϚ ¬â¢ึှာ¬â¢âυº¬â¢â Rau¬âόυνο¬âόυνο¬â âυº¬â ââυ¬âυ¬ââ ⠬⠬⠬⢠¬â¢ ¬â ຶ ธุ â â ຶ ธุ လ â ် ธุ ။ ۚ¬ââυνικο¬âίυσ¬ââ Rau¬âόυνο¬âίυϚ¬âίυ¬â ̀ ͚¬â ̀ ͚¬â ຶ ຶ ¬â ຶ ธุ ¬â ั ် ธุ ဆ â า â า ခွေ ¢â ¢Ð ´Ð»Ñ ââυυυϚ¬ââ Rau¬âόνυυϚ¬ầ͚¬â ຶۚ¬â ͚̀¬â ̀ ͚¬âะ͚̀¬â ຶ ธุ ¬â ຶ ธุ လ â า ธุ ဂ လ â า ဂ ို င ်။ ۀۚ¬ââυυυ¬âυίυ¬â â Rau¬â ââυº â¬âជន¬âυ¬âυ¬âυ¬â ¢ â โ €â ¢ â € ™ ယ် ။ - - ¬â¬âυυυ¬âυυυ¬âόυυνο¬âίυۚ¬âυυνϚ¬âυνυϚ¬âίυϚ¬âί¬âίυ ¬ââââυυυl¬âίှာ¬ââ ۀۚ¬âัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััคคึึึึ่ ¢âฒัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััจะค็ใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใดใดใด - ¬â¢ึှာ¬â¢â Rau¬ââ ârau¬ áºáárauáẾá®áá¹υººá®áá¹, áυυυº áυº¼á¹ہہۖۖۖےºáá¾á¶á¾ááò �� ºâดัด⬠ۀۚ¬âััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั้ััััััััััััััััััััััััััััััััััััจะจะััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั้ ¬â¢ึှာ̚¬âຶ ¢â â¢â¢¬á⺬ âºá â¬ ¾ââ â  ຶ ¬ââ  ຶ ธุ ¬â ຶ ธุ � � â า ຶ ธุ လ â า ် ธุ လ â า â า ห ွ ဆ â า หว � �... âฒั ။ ¬â¬â¬â¬º