ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှတ်

AA ¬â¬ââ¬ââ¬ââ¬â⬻ aaaa ¬½áââ¬ââ¬â⬯áââ¬â⬺ºººººâ¬ááââ¬ââ¬ââ¬â¬â·· AA ¬â¬½ááááááá¯ââ¬â⬠··áဘာဘရာ ¬â €€€€€€€€€€ € ‚¬¬“ ÅÅÅÅ“ ‚¬“ ‚¬“ ÅÅÅÅ“ ‚¬ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬“ ‚¬““ ˜˜†œâââ€ââ  †ž€€ââ€â„„⠀’က€€€€€€€€™á’€€€€€€€€€€™€€™€™€€€€€€€™၊  á€áá â €€€€€€€€€€â  †¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â„ ¢â â¢для  €€€€€€€€€€€€€⠓› €€€€€€€™တစ်ဘို့€™ ‚¬Ð´Ð â €âââââââ €€€€ââ ¬ ‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â „â„ ¢€ ›á ကက ‚¬‚¬¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚¬‚ ¬â €€€€€€€€€℠¢€€€€€áá€á€ ¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬ââ € áºáတစ်¾á®áတစ်¼áတစ်ºáá¾á¶áá¾áတစ်¬â ¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â„ ¢â â€á€ ›á € ¾â€€€€€€€€€€€â€ââ↞€âžâ€ž€â€žâ€¬â€‚¬‚¬âââ⬬¬¬â€¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬â‚¬¬¬¬ ¬â⬠âââââ¬â¬â¬â¬â¬â¬â¬º